Privacy

Informacja i wniosek o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1A rozporządzenia (UE) 2016/679

Wypełniając obowiązki określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 roku, informujemy, że firma M.T.S. Srl z siedzibą w Via Alessandro Volta, 5 25030 Provaglio d’Iseo (BS) Italia (zwana dalej „Spółką”) będzie przetwarzać dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały lub zostaną nam przekazane przez Państwa lub inne osoby. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i na następujących warunkach.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu wyłącznie realizację następujących celów

a) w zakresie wymogów wstępnych do zawierania umów sprzedaży, ich realizacji oraz ochrony pozycji wierzycieli i ich pochodnych
b) w celu wypełnienia wszelkiego rodzaju zobowiązań przewidzianych przez obowiązujące ustawy lub przepisy, w szczególności w sprawach podatkowych
c) dla wymogów operacyjnych, zarządzania i rachunkowości;
d) w celu rejestracji dostępu do strony internetowej Spółki i korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem tej strony
e) w przypadku wymagań dotyczących monitorowania postępów w relacjach z klientami i/lub związanego z nimi ryzyka oraz poprawy tych relacji
f) w celach handlowych oraz marketingu strategicznego i operacyjnego.

Sposoby przetwarzania

Przetwarzanie danych może polegać, oprócz ich zbierania, na ich utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, dostosowywaniu, modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, przekazywaniu w drodze transmisji, rozpowszechnianiu lub innej formie udostępniania, porównywaniu lub łączeniu, ograniczaniu usunięcie lub zniszczenie i będzie dokonywane zarówno przy użyciu papieru, jak i elektronicznych narzędzi informatycznych i telematycznych, w sposób i przy użyciu instrumentów odpowiednich do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności samych danych, zgodnie z przepisami art. 32 i następnych rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie „bezpieczeństwa danych osobowych”.

W szczególności przyjęte zostaną wszelkie techniczne, informatyczne, organizacyjne, logistyczne i proceduralne środki bezpieczeństwa odpowiednie do poziomu ryzyka w zależności od charakteru danych.

Ponadto stosowane metodologie gwarantują, że dostęp do danych mają wyłącznie osoby, którym nasza Spółka powierzyła ich przetwarzanie.

Przekazanie danych

Udostępnienie danych to:

 1. Obowiązkowe dla osiągnięcia celów związanych z obowiązkami przewidzianymi przez ustawy lub inne obowiązujące przepisy;
 2. Niezbędne do prawidłowego nawiązania i kontynuowania relacji z Państwem.

Odmowa podania wyżej wymienionych danych, choć z pewnością uzasadniona, może zagrozić prawidłowemu przebiegowi relacji z naszą Firmą, a w szczególności uniemożliwić nam realizację Państwa/naszych zamówień, jak również wykonanie żądanych usług i związanego z nimi fakturowania.

Komunikacja i rozpowszechnianie danych

Przekazywanie na zewnątrz danych osobowych zgromadzonych w celach określonych w pkt 1 może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy

 1. takie powiadomienie jest obowiązkowe w celu zapewnienia wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo lub inne wiążące przepisy
 2. taka komunikacja jest obowiązkowa dla zapewnienia prawidłowego nawiązania lub kontynuacji relacji biznesowych z Państwem.

Dane osobowe zgromadzone w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów mogą być przekazywane, w zakresie ich szczególnych kompetencji, podmiotom publicznym i prywatnym, osobom fizycznym i/lub prawnym i mającym cele handlowe i/lub zarządzającym systemami informacyjnymi i/lub płatniczymi, w tym zewnętrznym procesorom danych i podprocesorom, którzy wykonują określone zadania w imieniu naszej Firmy.

W szczególności dane te mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: sieć sprzedaży, instytucje bankowe i firmy specjalizujące się w zarządzaniu płatnościami, firmy prawnicze i konsultingowe, podmioty, którym powierzono badanie sprawozdań finansowych naszej firmy, organy publiczne lub administracje zajmujące się przestrzeganiem prawa, dostawcy włoscy i zagraniczni, firmy finansujące i transportowe, osoby trzecie, którym powierzono kontrolę jakości przepływu logistyczno-handlowego, a także inne firmy należące do naszej Grupy.

Dane mogą być również ujawniane, ale tylko w formie zbiorczej, anonimowej i w celach statystycznych zgodnie z przepisami prawa.

Przekazywanie danych za granicę

W zakresie ściśle niezbędnym do realizacji bieżących stosunków umownych z Państwem, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane osobom trzecim (takim jak dostawcy) zlokalizowanym za granicą, na terenie Unii Europejskiej lub poza nią, zawsze zgodnie z zasadami zawartymi w art. 44-50 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Zgodnie z art. 12 i15-22 Rozporządzenia (UE) 2016/679, ma/ma Pan/Pani prawo żądać, z zastrzeżeniem wymogów i w granicach w/w Rozporządzenia, aby:

 1. Dostęp do danych osobowych
 2. Sprostowanie nieścisłych danych osobowych
 3. Usunięcie danych osobowych
 4. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 5. Bycie powiadomionym w przypadku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych
 6. Możliwość przenoszenia danych osobowych
 7. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 8. W odniesieniu do zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji (w tym profilowania):
 9. a) Uzyskanie interwencji człowieka od kontrolera.
 10. b) Wyrażanie opinii
 11. c) Zaskarżyć decyzję.

Administrator danych i podmiot przetwarzający dane

Potwierdzamy również, że administratorem danych jest niżej podpisana firma, w osobie jej przedstawiciela prawnego pro tempore, z siedzibą w Via Alessandro Volta, 5 25050 Provaglio d’Iseo (BS), Italia.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana, zamieszkałą dla tego zadania w siedzibie Spółki, jest Kierownik Działu Usług Informatycznych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@mts-italy.com

Jak Google wykorzystuje dane

Pragniemy również poinformować, że ta strona internetowa wykorzystuje technologie Google w celu poprawy ich zawartości i dalszego oferowania ich bezpłatnie. Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it

Zgoda na przetwarzanie danych

Na koniec informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach opisanych powyżej jest dobrowolne. W przypadku odmowy wyrażenia przez Państwa zgody, nasza Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych osobowych, a jedynie wykorzystywać je zgodnie z obowiązkami przewidzianymi przez prawo lub inne obowiązujące przepisy, z ewentualnymi konsekwencjami opisanymi w punkcie 3 powyżej.

Jak wiadomo, rozporządzenie (UE) 2016/679 stanowi, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą, poza przypadkami wyłączenia wskazanymi wyraźnie przez samą ustawę. Z tego powodu zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o zgodę jako potwierdzenia otrzymania informacji zawartych w niniejszym liście informacyjnym, a także jako wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.